EN

Privatumo pranešimas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis privatumo pranešimas (toliau – pranešimas) taikomas UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ (toliau – bendrovė), juridinio asmens kodas 121958128, registruotos adresu Taikos al. 1, 35147 Panevėžys, ir fizinių asmenų, kurie perka iš bendrovės prekes, teikia bendrovei paslaugas ar kitaip sąveikauja su bendrove, įskaitant naudojimąsi bendrovės tinklalapiu ar bendravimą su bendrove socialiniuose tinkluose (toliau – Jūs), tarpusavio santykiams.

2. Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais.

3. Bendrovė užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, taip pat užtikrina tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo, ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

II. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

4. Asmens duomenų valdytojas – UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“, juridinio asmens kodas 121958128, adresas Taikos al. 1, 35147 Panevėžys, el. paštas info@kalnapilis.lt, tel. Nr. (8 5) 262 7526, (8 45) 505 223.

III. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI

5. Bendrovė tvarko prašymą, skundą, paklausimą pateikusių ar kitu būdu į bendrovę raštu besikreipusių fizinių asmenų (įskaitant ir el. paštu, socialiniais tinklais, taip pat procesiniuose dokumentuose) pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą ir kitus duomenis, kuriuos asmuo pateikė bendrovei), taip pat bendrovės atsakymą sutikimo arba teisėto intereso, arba teisinės prievolės vykdymo teisiniu pagrindu (priklausomai nuo prašymo, skundo, paklausimo ar kito kreipimosi turinio ir kitų aplinkybių), tokio prašymo, skundo, paklausimo ar kito kreipimosi nagrinėjimo bei atsakymo pateikimo tikslu.

6. Bendrovė tvarko bendrovės skambučių centro numeriu (8 45) 505 111 paskambinusių fizinių asmenų asmens duomenis (telefono numerį, pokalbio įrašą ir kitus pokalbio metu pateiktus duomenis) teisėto intereso teisiniu pagrindu, kreipimosi nagrinėjimo ir atsakymo pateikimo bei paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu. Apie pokalbio įrašymą informuojama prieš pokalbį.

7. Bendrovė tvarko kandidatų į bendrovės darbuotojus asmens duomenis (vardą, pavardę, gyvenimo aprašyme nurodytus ir kitus bendrovei pateiktus duomenis) bendrovės teisėto intereso (atrankos į laisvas darbo vietas) pagrindu, atrankos į konkrečią poziciją vykdymo, kandidato tinkamumo eiti pareigas tikslais. Jeigu informaciją apie kandidatą ir/ar kandidato duomenis bendrovė gauna iš darbo paieškos paslaugų teikėjų interneto svetainių, karjeros socialinių tinklų ir/ar kitų darbo paieškos, atrankos ir/ar tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, bendrovė laiko, kad kandidatas į bendrovės darbuotojus jau yra informuotas apie jo asmens duomenų tvarkymą ir yra davęs sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis (arba duomenys yra tvarkomi kitu teisėtu pagrindu) tam kitam subjektui, kuris taip pat apima teisę pateikti jo asmens duomenis potencialiems darbdaviams (įskaitant bendrovę), suteikiant teisę tokiems potencialiems darbdaviams (įskaitant bendrovę) kandidatų duomenis tvarkyti vykdant darbuotojų atrankas. Bendrovė gali peržiūrėti kandidatų į darbuotojus paskyras karjeros socialiniuose tinkluose (pvz., LinkedIn) ir jose pateiktą informaciją, remdamasi teisėto intereso pagrindu, siekdama įvertinti, ar kandidato bendrovei pateikta informacija atitinka kandidato viešai skelbiamą informaciją profesiniuose socialiniuose tinkluose. Jei kandidatas ir bendrovė sudaro sutartį – atrankos metu gauti duomenys apie kandidatą yra perkeliami į darbuotojo bylą. Jei kandidatas ir bendrovė darbo sutarties nesudaro, atrankai pasibaigus šiuos kandidato duomenis bendrovė tvarko tik tuo atveju, jei kandidatas bendrovei duoda aiškų sutikimą tvarkyti šiuos duomenis po atrankos pabaigos – šie duomenys yra tvarkomi sutikimo teisiniu pagrindu, su tikslu pakviesti kandidatą dalyvauti ateityje bendrovės vykdomose darbuotojų atrankose.

8. Siekiant apsaugoti bendrovės turtą, teisėto intereso pagrindu tam tikrose aprėpties zonose Bendrovės teritorijoje yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Vykdydama vaizdo stebėjimą bendrovė renka šią informaciją: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta, Jūsų atvaizdas. Apie vaizdo stebėjimą informuoja iškabinti įspėjimai.

9. Bendrovė netvarko Jūsų specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatos duomenų arba duomenų apie lytinį gyvenimą ar lytinę orientaciją.

IV. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS

10. Bendrovė Jūsų duomenis tvarko tol, kol jų reikia tuo tikslu, kuriuo duomenys buvo gauti ir naudojami. Bendrovė asmens duomenų tvarkymo laikotarpį apibrėžia atsižvelgdama į sudarytų sutarčių pobūdį, teisės aktų reikalavimus ir/ar teisėtą bendrovės interesą:

10.1. bendrovės skambučių centro numeriu (8 45) 505 111 paskambinusių fizinių asmenų asmens duomenis (telefono numerį, pokalbio įrašą ir kitus pokalbio metu pateiktus duomenis) bendrovė tvarko 30 dienų, o tuo atveju, kai pokalbio įrašas susijęs su ginču, šis terminas gali būti pratęstas iki ginčo visiško išsprendimo dienos,

10.2. kandidatų į bendrovės darbuotojus asmens duomenis (vardą, pavardę, gyvenimo aprašyme pateiktus duomenis ir susijusius duomenis), gautus tiesiogiai iš kandidatų, taip pat gautus iš darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų paskyrų ir/ar kitų darbo paieškos, atrankos ir/ar tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, bendrovė tvarko iki konkrečios atrankos pabaigos. Jeigu atrankai pasibaigus kandidatas bendrovei duoda aiškų sutikimą dėl šių duomenų tolesnio tvarkymo, su tikslu pakviesti dalyvauti ateityje bendrovės vykdomose darbuotojų atrankose, šiuos duomenis bendrovė tvarko 6 mėnesius po tokio sutikimo gavimo dienos,

11. Kitais atvejais bendrovė asmens duomenų tvarkymo laikotarpį apibrėžia ir nustato atsižvelgdama į asmens duomenų tvarkymo tikslą, teisės aktų reikalavimus ir / ar bendrovės teisėtą interesą, įskaitant, bet neapsiribojant, interesu tvarkyti bei saugoti asmens duomenis galimos pretenzijos, ieškinio ar kitokio reikalavimo pareiškimui taikomą laikotarpį.

12. Ilgesnis, nei nustatyta pranešime, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

12.1. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas,

12.2. Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo nagrinėjimui ar išsprendimui,

12.3. tai būtina esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

V. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

13. Bendrovė asmens duomenis gali gauti tiesiogiai iš Jūsų (pavyzdžiui, skambinant bendrovei telefonu ir kitais būdais).

14. Tam tikrais atvejais bendrovė gali gauti asmens duomenis iš bendrovės klientų (fizinių ir juridinių asmenų), kurie bendrovei teikia paslaugas, pavyzdžiui, darbuotojų atrankos paslaugas teikiantys asmenys.

15. Tam tikrais atvejais bendrovė gali gauti asmens duomenis iš kitų duomenų valdytojų, valstybės institucijų ir įstaigų (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų, antstolių), taip pat teismų ir neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijų.

16. Šiame skyriuje nurodytas asmens duomenų šaltinių sąrašas nėra baigtinis.

VI. JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS IR TVARKYMAS

17. Kai kuriais atvejais, bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali arba privalo atskleisti (perduoti) asmens duomenis tretiesiems asmenims:

17.1. valstybės institucijoms ir įstaigoms, vykdančioms teisės aktų joms pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, antstoliams ir kt.), taip pat teismams ir neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijoms,

17.2. taip pat kitais šiame pranešime nenurodytas atvejais, laikantis teisės aktų reikalavimų.

18. Bendrovė asmens duomenims tvarkyti gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais bendrovė imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų laikydamiesi konfidencialumo, bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų, įgyvendinant tinkamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

VII. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ GEOGRAFINĖ TVARKYMO TERITORIJA

19. Įprastai bendrovė asmens duomenis tvarko Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje (EEE).

VIII. JŪSŲ TEISĖS

20. Jūs turite šias teises:

20.1. teisę būti informuotam apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą,

20.2. prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Atkreipiame dėmesį, kad teisę susipažinti gali riboti teisės aktai ir juose numatyti teisių įgyvendinimo apribojimai, kitų asmenų privatumo ir jų asmens duomenų apsauga bei kitos priežastys. Teisė susipažinti gali būti netaikoma informacijai, kuri laikoma bendrovės komercine paslaptimi ir/ar konfidencialia informacija, taip pat bendrovės vidaus vertinimams ir susijusiai medžiagai,

20.3. teisę reikalauti bendrovės ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius Jūsų asmens duomenis,

20.4. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol bendrovė Jūsų prašymu patikrins jų tvarkymo teisėtumą,

20.5. teisę reikalauti bendrovės ištrinti Jūsų asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Jūsų sutikimo teisiniu pagrindu, jei toks sutikimas yra atšaukiamas. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip sutarties vykdymas ir/ar teisės aktų reikalavimų vykdymas,

20.6. teisę reikalauti bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti Jums tiesiogiai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie tvarkomi Jūsų sutikimo arba su Jumis sudarytos sutarties pagrindu). Teisė perkelti duomenis gali būti netaikoma bendrovės komercinėms paslaptims, taip pat bendrovės vidaus vertinimams ir susijusiai medžiagai. Bendrovė, įgyvendinusi teisę perkelti Jūsų asmens duomenis, turimų duomenų automatiškai neištrina. Jeigu pageidaujate, kad bendrovė ištrintų turimus Jūsų duomenis – turite kreiptis dėl teisės reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis įgyvendinimo,

20.7. teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų tvarkymui,

20.8. teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus,

20.9. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisę į asmens duomenų apsaugą (daugiau informacijos internete adresu https://vdai.lrv.lt/, adresu L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius arba el. paštu ada@ada.lt). Prieš teikiant skundą priežiūros institucijai rekomenduojame susisiekti su bendrove šio pranešimo II skyriuje nurodytais kontaktais tam, kad būtų rastas tinkamas Jūsų klausimo sprendimas.

IX. JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

21. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundą, pranešimą, paklausimą ar kitą raštą, susijusį su asmens duomenų apsauga ar tvarkymu (toliau – prašymas), galite pateikti:

21.1. atvykę į bendrovės buveinę Taikos al. 1, Panevėžyje, arba A. Goštauto g. 40B, Vilniuje, ir pateikę prašymą raštu. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad bendrovės darbuotojas paprašys Jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą tam, kad galėtų įsitikinti Jūsų tapatybe,

21.2. elektroniniu parašu patvirtintą prašymą siunčiant el. pašto adresu info@kalnapilis.lt.

22. Bendrovė turi teisę atsisakyti pateikti Jūsų prašomą informaciją, jeigu prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas.

23. Bendrovė atsakymą į Jūsų prašymą pateiks per 1 mėnesį nuo turinio reikalavimus atitinkančio prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, Jums apie tai pranešusi ir nurodžiusi aplinkybes, bendrovė gali pratęsti šį terminą dar 2 mėnesiams.

Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko pavadinimasSlapuko paskirtisSukūrimo momentasGaliojimo laikas
october_sessionGali išsaugoti vartotojo seansui reikalingus duomenis. Naudojamas vartotojo seanso sukūrimui ir jo duomenų perdavimui laikinuoju slapuku, dar vadinamu seanso slapuku.Pirmo apsilankymo metuSesijos laikotarpis
cookie_consentSlapukas skirtas norint išsaugoti lankytojo pasirinkimą slapukų naudojimui.Po slapukų nustatymų pasirinkimo1 metai